e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

十清九濁 thập thanh cửu trọc
♦Vô cùng hỗn loạn. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Na gia đình gian mỗi mỗi bị giá đẳng nhân sao đắc thập thanh cửu trọc (Quyển nhị thập).