e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

辛勤 tân cần
♦Cần cù khổ nhọc. ◇Chu Nhi Phục : Tha sanh bình một hữu tiến quá học hiệu, tha đích y học tri thức hòa ngoại khoa kĩ thuật thị tòng tân cần học tập hòa lâm sàng thượng đắc lai đích , (Bạch cầu ân đại phu , Tam).
♦Khó khăn, gian nan. ◇Triệu Dữ Thì : Âu Dương Tuân như tân thuyên bệnh nhân, nhan sắc tiều tụy, cử động tân cần , , (Tân thối lục 退, Quyển nhị).
♦Ân cần, khẩn thiết. ◇Cao Thích : Khoản khúc cố nhân ý, Tân cần thanh dạ ngôn , (Đồng Hàn Tứ Tiết Tam Đông Đình ngoạn nguyệt ).