e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

滲滲 sấm sấm
♦Lạnh lẽo, rét mướt. ◇Vô danh thị : Giác nhất trận sấm sấm đích thân thượng lãnh (Chu sa đam , Đệ nhất chiết).
♦Rùng mình, run sợ. § Vì sợ hãi mà cảm thấy lạnh mình. ◇Tỉnh thế nhân duyên truyện : Ngã bất tri chẩm ma, chỉ kiến liễu tha, thân thượng sấm sấm đích , , (Đệ tứ ngũ hồi).