e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

淡泊 đạm bạc
♦Điềm tĩnh, không màng danh lợi. ◇Tần Quan : Cố nhân đạm bạc xuất thiên tính, Tiêu liêu sào lâm nhất chi túc , (Tống thái tử Tương dụng thái tử Tuấn vận ).
♦Nhạt, vị không nồng đậm. ◇Nữu Tú : Sơ ẩm đạm bạc vô vị, khoảnh chi diện giáp phát xanh , (Cô thặng tục biên , Khoảnh khắc tửu ).
♦Trong sạch, thanh bạch. ◇Quách Mạt Nhược : Hựu tô liễu biệt nhân phòng tử cư trụ, giá túc chứng tha đích sanh hoạt ngận đạm bạc đích , (Lịch sử nhân vật , Vương An Thạch ).
♦Chỉ màu sắc nhạt hoặc phai mờ. ◇Đỗ Phủ : Hàn nhật ngoại đạm bạc, Trường phong trung nộ hào , (Phi tiên các ).
♦Lạnh nhạt, lãnh đạm. ◇Bình san lãnh yến : Ngã bất thị giá đẳng đạm bạc tha, tha hoàn yếu tại thử triền nhiễu lí , (Quyển nhị).
♦Đời sống thanh đạm, nghèo nàn. ◇Hòa Bang Ngạch : Dương từ dĩ sanh ý đạm bạc, bổn lợi khuy tổn, vô nang khả giải , , (Dạ đàm tùy lục , Thôi tú tài ).