e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

大宛 đại uyên
♦Tên một nước ở Tây Vực 西 đời nhà Hán. § Nay là một ấp của Ô Tư Biệt Khắc cộng hòa quốc (Republic of Uzbekistan).
♦Nhân ngựa sản sinh ở nước Đại Uyên rất nổi tiếng, nên sau gọi tuấn mã là đại uyên. ◇Bạch Hành Giản : Thực khoảnh, hữu nhất nhân khống đại uyên hãn lưu trì chí , , (Lí Oa truyện ).