e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

倉皇 thảng hoàng
♦Vội vàng, cấp bách. ◇Cao Bá Quát : Cánh sử thảng hoàng thoát võng la 使 (Cảm phú ) Lại khiến cho vội vàng thoát khỏi lưới bủa vây.
♦§ Cũng viết: , , , , .