e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

哀泣 ai khấp
♦Khóc lóc bi thương. ◇Tam quốc chí : Giả Sinh ai khấp (Lục Tốn truyện ).