e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

翔驟 tường sậu
♦Phiếm chỉ chim chóc và thú vật. § Tường : chim bay; sậu : ngựa chạy. ◇Nhan Diên Chi : Du vịnh chi sở toàn tụy, Tường sậu chi sở vãng hoàn , (Tam nguyệt tam nhật Khúc thủy thi tự ) Chỗ cá tôm tụ tập, Nơi điểu thú đi về.