e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

夢夢 mông mông
♦Mù mịt, rối loạn, không sáng suốt. ◇Thi Kinh : Thị nhĩ mông mông, Ngã tâm thảm thảm , (Đại nhã , Ức ) Trông ý vua mù mịt rối loạn, Lòng ta sầu lo. § Vua đây chỉ Chu Lệ Vương .