e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

哀情 ai tình
♦Tình cảm đau buồn. ◇Hán Vũ Đế : Hoan lạc cực hề ai tình đa, Thiếu tráng kỉ thì hề nại lão hà? , ? (Thu phong từ ).