e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

宇宙 vũ trụ
♦Trời đất, thiên hạ. ◇Vương Hi Chi : Ngưỡng quan vũ trụ chi đại, phủ sát phẩm loại chi thịnh , (Lan Đình tập tự ).
♦Mái nhà và cột trụ. ◇Hoài Nam Tử : Nhi yến tước giảo chi, dĩ vi bất năng dữ chi tranh ư vũ trụ chi gian , (Lãm minh ).
♦Gọi chung không gian và thời gian. Theo tập quán cũng riêng chỉ không gian. Về phương diện triết học, vũ trụ là không gian và thời gian vô hạn. Về khoa học tự nhiên, vũ trụ là tổng thể thế giới vật chất.