e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

泰宇 thái vũ
♦Thiên hạ. ◇Triệu Dực : Thái vũ trừng thanh điều ngọc chúc, Huân phong giải phụ họa dao cầm 調, (Quân phổ hiệp quỹ sách bái thể nhân các đại học sĩ hỉ phú ).