e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

閻浮提 diêm phù đề
♦Dịch tiếng Phạn: जम्बुद्वीप, Jambudvīpa. Tức Nam thiệm bộ châu : diêm phù là tên cây; đề gọi tắt của đề bính ba , nghĩa là châu . Trên châu mọc rất nhiều cây diêm phù, nên có tên như vậy. Trong thi văn thường chỉ cõi người ta. ◇Đại Tập Kinh : Thí như Diêm Phù Đề nhất thiết chúng sanh thân cập dư ngoại sắc, như thị đẳng sắc, hải trung giai hữu ấn tượng , , (Thập ngũ ) Ví như ở Diêm Phù Đề (cõi người ta) thân hình của tất cả chúng sinh và các hình sắc bên ngoài khác, những hình sắc như vậy, ở trong biển đều có bóng ảnh.