e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

棖觸 tranh xúc
♦Đụng, chạm.
♦Cảm xúc. ◇Uông Triệu Dong : Tranh xúc thiên nhai tình tự, Thê yết đáp u thiền , (Ức cựu du , Ẩn lâm sao bán giác , Từ ).