e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

車服 xa phục
♦Các thứ xe có trang hoàng phục sức. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Dụng thiên tử xa phục loan nghi, xuất cảnh nhập tất , (Đệ lục bát hồi) (Tào Tháo đi đâu cũng) dùng xa giá nghi vệ của thiên tử, khi ra quân đóng hàng cảnh, khi vào quân đóng hàng tất.
♦Ngày xưa thiên tử thường lấy ngựa xe phục sức ban cho các chư hầu bề tôi, gọi là xa phục . Sau cũng phiếm chỉ ban thưởng. ◇Hàn Dũ : Xa phục bất duy, đao cứ bất gia, lí loạn bất tri, truất trắc bất văn , , , (Tống Lí Nguyện quy Bàn Cốc tự ).