e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

屋子 ốc tử
♦Nhà, căn nhà. ◎Như: ốc tử cận bàng chủng trước hứa đa lê thụ .
♦Buồng, căn phòng. ◇Băng Tâm : Nhất diện thuyết trước, tiện đáo liễu nhất gian cực kì phá tổn ô uế đích tiểu ốc tử , 便 (Tối hậu đích an tức ).