e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

鰷鰤 điều sư
♦Còn có tên là bạch điều .