e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

放心 phóng tâm
♦Cái lòng phóng túng, buông thả. ◇Tư Mã Quang : Triêu tịch xuất nhập khởi cư, vị thường bất tại lễ nhạc chi gian, dĩ thu kì phóng tâm, kiểm kì mạn chí, thử lễ nhạc chi sở dĩ vi dụng dã , , , , (Đáp cảnh nhân luận dưỡng sanh cập nhạc thư ).
♦Mở rộng, buông thả cõi lòng. ◇Vương Duy : Huề thủ truy lương phong, Phóng tâm vọng càn khôn , (Qua viên thi ).
♦Tâm tình yên ổn, không có điều lo nghĩ. ◇Anh liệt truyện : Bán nguyệt chi nội, cứu binh tất đáo, nhĩ bối giai nghi phóng tâm , , (Đệ nhị nhị hồi).
♦Quyết tâm. ◇Vô danh thị : Yêm khu mã li Tân Dã, thành tâm yết Khổng Minh, kim niên hựu bất ngộ, phóng tâm thiêu đích thảo am bình , , , (Bác vọng thiêu truân , Đệ nhất chiệp).
♦Nhân tâm li tán. ◇Mặc Tử : Thị cố dĩ thưởng bất đương hiền, phạt bất đương bạo, kì sở thưởng giả dĩ vô cố hĩ, kì sở phạt giả diệc vô tội, thị dĩ sử bách tính giai phóng tâm giải thể , , , , 使 (Thượng hiền hạ ).