e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

無非 vô phi
♦Chẳng qua là, chỉ là, không ngoài. ◇Văn minh tiểu sử : Sở thuyết đích vô phi thị báo chỉ thượng thường hữu đích thoại, tịnh một hữu thập ma hi hãn , (Đệ nhị thập hồi).