e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

胚胎 phôi thai
♦Bào thai, mầm.
♦Tỉ dụ mở đầu, nguồn gốc. ◇Vương Ứng Khuê : Luật thi khởi ư sơ Đường, nhi thật phôi thai ư Tề, Lương chi thế , (Liễu Nam tùy bút , Quyển tam).