e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

高屋建瓴 cao ốc kiến linh
♦Nhà cao làm ngói máng. Ý nói chỗ cao dễ xuống chỗ thấp. § Binh pháp có câu: kiến linh chi thế nghĩa là đóng binh ở chỗ cao dễ đánh xuống.