e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

周圍 chu vi
♦Đường vòng quanh một hình.
♦Chung quanh.