e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

寧可 ninh khả
♦Sao được, làm thế nào được. ◇Sử Kí : : Cao Đế mạ chi viết: Nãi công cư mã thượng nhi đắc chi an sự Thi Thư! Lục Sanh viết: Cư mã thượng đắc chi, ninh khả dĩ mã thượng trị chi hồ? ! : , ? (Lịch Sanh Lục Giả truyện ) Cao Đế mắng Lục Sinh: Ông mày ngồi trên mình ngựa mà lấy được thiên hạ, cần gì Kinh Thi với Kinh Thư! Lục Sinh nói: Nhà vua ngồi trên mình ngựa lấy được thiên hạ, nhưng có thể ngồi trên lưng ngựa mà cai trị thiên hạ không?
♦Đành phải, thà rằng. ◇Hồng Lâu Mộng : Ngã ninh khả tự kỉ lạc bất thị, khởi cảm đái lụy nhĩ ni , (Đệ tứ thập ngũ hồi) Tôi đành tự mình chịu trách móc, chứ nào dám làm lụy đến chị.