e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

退休 thối hưu
♦Thôi chức về nghỉ. ◇Minh sử : Củng Thần thối hưu thập dư niên, sanh bình thanh thao như nhất nhật 退, (Hồ Củng Thần truyện ).
♦Nay chỉ người làm việc tới tuổi quy định nghỉ việc về hưu trí.
♦Lui triều về nghỉ ngơi.
♦Lui binh ngưng chiến.