e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

模擬 mô nghĩ
♦Bắt chước, mô phỏng. ◎Như: tha thiện ư mô nghĩ các chủng điểu thú đích thanh âm .