e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

酒肴 tửu hào
♦§ Cũng viết là: , .
♦Rượu và các món ăn. ◇Mao Thuẫn : Thuyền thượng đích đăng thải, tịch diện đích tửu hào, đô thị vị đích tha giá sanh nhật , , (Tí dạ , Thập thất).