e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

寥寥 liêu liêu
♦Sâu xa, thâm thúy. ◇Tả Tư : Liêu liêu không vũ trung, Sở giảng tại huyền hư , (Vịnh sử ).
♦Vắng lặng, cô đơn. ◇Tống Chi Vấn : Di tật ngọa tư lĩnh, Liêu liêu quyện u độc , (Ôn tuyền trang ngọa tật... ).
♦Trống rỗng, không hư. ◇Giang Yêm : Thê thê tiết tự cao, Liêu liêu tâm ngộ vĩnh , (Tạp thể thi , Hiệu Tạ Hỗn "Du lãm" ""). ◇Tăng Củng : Công danh cánh an tại, Phú quý không liêu liêu , (Tương chi giang chiết toại thư hoài biệt ).
♦Thưa thớt, lác đác. ◇Quyền Đức Dư 輿: Nguyệt nhập cô chu dạ bán tình, Liêu liêu sương nhạn lưỡng tam thanh , (Chu hành kiến nguyệt ).
♦Khoảng khoát, rộng lớn, không khoáng. ◇Tào Tháo : Liêu liêu cao đường thượng, Lương phong nhập ngã thất , (Thiện tai hành , Chi tam).