e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

水泥 thủy nê
♦Xi măng (chất liệu kiến trúc). § Cũng gọi là sĩ mẫn thổ .