e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

弟靡 đệ mĩ
♦Thuận theo sóng trôi.