e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

九軍 cửu quân
♦Lục quân của thiên tử và tam quân của chư hầu, gọi gộp lại là cửu quân .
♦Quân đông nhiều, đại quân.