e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

否認 phủ nhận
♦Không thừa nhận.
♦☆Tương tự: phủ định .
♦★Tương phản: thừa nhận .