e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

榴火 lựu hỏa
♦Lửa lựu. § Hình dung hoa lựu màu đỏ giống như lửa. ◇Tào Bá Khải : Mãn viện trúc phong xuy tửu diện, Lưỡng chu lựu hỏa phát thi sầu 滿, (Tạ Chu Hạc Cao chiêu ẩm ).