e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

塵塵剎剎 trần trần sát sát
♦(Thuật ngữ Phật giáo) Chỉ cảnh giới viên dung bình đẳng (Hoa Nghiêm kinh ). Nghĩa là trong một vi trần đều hiện vô số quốc độ (tức sát ), và trong quốc độ cũng có vi trần, trùng trùng vô tận, bình đẳng vô ngại.