e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

萎靡 uy mĩ, ủy mĩ
♦Ủ rũ, không hăng hái. ◎Như: kim thiên trung ngọ một hữu ngọ thụy, tinh thần tựu hiển đắc phi thường ủy mĩ , .