e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

歷史 lịch sử
♦Gọi chung những sự kiện quá khứ, đặc biệt chỉ những sự kiện trọng đại hoặc có ảnh hưởng lớn. ◎Như: Trung Quốc lịch sử .
♦Sự kiện quá khứ quan trọng được thảo luận hoặc ghi chép.
♦Sự trải qua, kinh lịch.
♦Chỉ tiến trình phát triển của môi trường tự nhiên và xã hội.
♦Môn học lấy việc nghiên cứu lịch sử làm đối tượng.