e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

三春 tam xuân
♦Ba tháng mùa xuân (mạnh xuân, trọng xuân, quý xuân). ◇Kê Khang : Nhược phù tam xuân chi sơ, lệ phục dĩ thì , (Cầm phú ).
♦Mùa xuân. ◇Ban Cố : Tam xuân chi quý, mạnh hạ chi sơ, thiên khí túc thanh, chu lãm bát ngung , , , (Chung nam san phú ).
♦Ba năm. ◇Lục Cơ : Du khóa tam xuân, Tình cố nhị thu , (Đáp Giả Trường Uyên ).