e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

青春 thanh xuân
♦Mùa xuân. ◇Lí Đại Chiêu : Nhất sanh tối hảo thị thiếu niên, Nhất niên tối hảo thị thanh xuân , (Thì ).
♦Tỉ dụ tuổi trẻ. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Thanh xuân tác phú, hạo thủ cùng kinh, bút hạ tuy hữu thiên ngôn, hung trung thật vô nhất sách , , , (Đệ tứ thập tam hồi) Còn trẻ làm phú, đầu bạc nghiền ngẫm đọc kinh, dưới bút dẫu có nghìn lời, trong bụng không được một mẹo.
♦Tuổi. ◇Thang Hiển Tổ : Thả thỉnh vấn phương danh, thanh xuân đa thiểu? , (Mẫu đan đình ).