e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

剝削 bác tước
♦Cắt bỏ.
♦Bóc lột. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Bác tước tiểu dân, tham ô vô sỉ , (Quyển nhị thập nhị).
♦Bãi miễn, cách trừ.
♦Bức bách.