e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

隆隆 long long
♦(Trạng thanh) Ù ù, ầm ầm. ◎Như: lôi thanh long long sấm sét ầm ầm.
♦Dáng lớn lao, thế thịnh đại.