e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

古玩 cổ ngoạn
♦Đồ vật xưa, để trưng bày xem ngắm. ◇Ba Kim : Phòng nội hoàn hữu các chủng cổ ngoạn trần thiết (Tại ni tư ).