e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

瀛洲 doanh châu
Doanh Châu là tên một trong ba ngọn núi ngày xưa cho là chỗ tiên ở. Hai núi kia là Bồng Lai Phương Trượng . § Ngày xưa gọi gia quyến nhà người khác là doanh quyến nghĩa là ca tụng như dòng dõi nhà tiên vậy.