e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

專橫 chuyên hoành
♦Tùy tiện làm càn, độc đoán hoành hành. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Nghị lang Triệu Ngạn phẫn Tháo chuyên hoành, thượng sớ hặc Tháo bất phụng đế chỉ, thiện thu đại thần chi tội , , (Đệ nhị thập hồi) Quan nghị lang là Triệu Ngạn tức giận vì (Tào) Tháo lộng hành, làm sớ tâu vua hạch Tháo đã tự tiện không tâu vua mà dám bắt tội đại thần.