e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

洋車 dương xa
♦Xe kéo, xe tay.