e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

斃監免議 tễ giam miễn nghị
♦Tội phạm chết trong tù thì không phải xét xử nữa.