e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

餘月 dư nguyệt
♦Tháng nhuận (âm lịch). § Tức nhuận nguyệt .