e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

胡謅 hồ sưu
♦Nói bừa, nói đại, nói mò.