e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

摩頂 ma đính
♦Xoa đầu, tỉ dụ xả thân cứu đời, không nề gian khổ.
♦Phật Thích-ca Mâu-ni khi giao phó Đại Pháp, lấy tay xoa đầu Ma-ha-tát , tỏ lòng hoan hỉ. Về sau, trong nghi thức thụ giới, dùng tay xoa đầu người thụ giới mà trao truyền định thức. ◇Thủy hử truyện : Giám tự dẫn thượng pháp tòa tiền, Trưởng lão dữ tha ma đính thụ kí , (Đệ tứ hồi) Giám tự dẫn ra trước pháp tòa, Trưởng lão rờ đầu cho y thụ kí.