e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

敗火 bại hỏa
♦Giải nhiệt (y học). ◎Như: bại hỏa đích dược thuốc giải nhiệt.