e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

及期 cập kì
♦Đến kì hạn, đến lúc.