e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

鹿砦 lộc trại
♦Dinh trại ngày xưa, đóng rào chung quanh để phòng ngự.